Urbanic Template จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์   คน
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
***ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ต่างๆ

1.แบบฟอร์ม ก.บ. โหลด
2.แบบฟอร์มขอจัดส่งจดหมาย โหลด
3.แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม โหลด
4.แบบฟอร์มขอส่งข้อมูลลงบนเว็บไซต์ โหลด

5.แบบฟอร์มหนังสืออนุมัติจ่ายเงิน โหลด
6.แบบฟอร์มใบขอซื้อ-ขอจ้าง โหลด

7.แบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์เขตจังหวัดชัยภูมิ โหลด
8.แบบคำขอใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง โหลด

ตารางการประชุมประจำเดือน

1.วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการตรวจสอบบัญชี การเงินและงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เวลา 9.30 น. ครั้งที่ 1/2561 ณ สกอ.

2.วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  1/2561 เวลา 13.30 น. ณ สกอ.

3.วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 1/2561 เวลา 13.30 น. ณ สกอ.งานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
167 หมู่ 2 ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร. 044-815111 ต่อ 111 Fax 044-815116