Urbanic Template
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
***ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ต่างๆ

1.แบบฟอร์ม ก.บ. โหลด
2.แบบฟอร์มขอจัดส่งจดหมาย โหลด
3.แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม โหลด
4.แบบฟอร์มขอส่งข้อมูลลงบนเว็บไซต์ โหลด

5.แบบฟอร์มหนังสืออนุมัติจ่ายเงิน โหลด
6.แบบฟอร์มใบขอซื้อ-ขอจ้าง โหลด

7.แบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์เขตจังหวัดชัยภูมิ โหลด
8.แบบคำขอใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง โหลด
9.แบบคำขอทำงานนอกเวลาราชการ โหลด

หนังสือแจ้งเวียนภายใน                                                หนังสือแจ้งเวียนภายนอก

         
ภาพกิจกรรม    
งานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
167 หมู่ 2 ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร. 044-815111 ต่อ 111 Fax 044-815116