พัฒนางานบริการ - ประสานความร่วมมือ - ยึดถือความถูกต้อง