โครงสร้างการบริหารงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

นางอรุณี  ปราบพยัคฆ์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง

งานบริหารทั่วไปและพิธีการ

งานประชาสัมพันธ์

งานเลขานุการ

งานกิจการสภามหาวิทยาลัย

นางสาวณัฐติกาญจน์ ชูเดช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้างาน

อาจารย์ ดร.ลักขณา  เก่วใจ
หัวหน้างาน

นางสาวพิจิตรา  เคนจัตุรัส
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้างาน

นายนัฐพล  หมื่นสุรินทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้างาน

นางสาวจารุณี  ศรีเมือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวกนกพิชญ์  สวัสดิรักษ์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางสาวสลักจิต  คบมิตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนิรัฉรา  อ่อนสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

นางสาวสถาพร  ฐานวิเศษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางศริญญา  จินดามาตย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายอนุสรณ์  สิงหราช
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ศึกษาปฏิบัติการ

 
 

นายธงชัย  อุปแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายสุนทร  คุชกรณ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาววีณา  เลยชัยภูมิ
นักประชาสัมพันธ์

 
     
 

นายเชิดชาย ไชยวงค์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ