ยินดีต้อนรับ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ปรัชญา
พัฒนางานบริการ ประสานความร่วมมือ ยึดถือความถูกต้อง

วิสัยทัศน์
กองกลางให้บริการและประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดความพึงพอใจ

พันธกิจ
1.ประสานงานและอำนวยความสะดวกระหว่างหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

2.บริหารจัดการให้มีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับบุคคลภายในและภายนอก
3.พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมในด้านงานบริการ
4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ