แผนกลยุทธ์ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564
สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

.....................................................................................................
ที่ ศธ 0569.01(1).02/ว1085      วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
เรื่อง เสนอรายชื่อแต่งตั้ง "หัวหน้างาน" แบบฟอร์มแก้ไข
.....................................................................................................
ที่ ศธ 0569.01(1).01/ว974      วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
เรื่อง แจ้งประกาศฯ กำหนดจำนวนวันลาหรือมาทำงานสาย ฉบับที่ 2
(แก้ไขเพิ่มเติม)

......................................................................................................
ที่ ศธ 0569.01(1).01/ว927      วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการ ของบุคลากรสานสนับสนุน
.....................................................................................................

ที่ ศธ 0569.01(1).01/ว644      วันที่ 21 มีนาคม 2561
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2561
.....................................................................................................
ที่ ศธ 0569.01(1).01/ว583      วันที่ 13 มีนาคม 2561
เรื่อง แจ้งให้ดำเนินการประเมินฯ ของพนักงานราชการ รอบการประเมินครั้งที่ 1/2561 และ 2/2561
.....................................................................................................
ที่ ศธ 0569.01(1).01/ว495      วันที่ 2 มีนาคม 2561
เรื่อง แจ้งให้ดำเนินการประเมินฯ รอบที่ 1/2561 และการทำข้อตกลงเพื่อประเมินฯ รอบที่ 2/2561
.....................................................................................................
ที่ ศธ 0569.01(1).01/ว140      วันที่ 7 กรกฏาคม 2560
เรื่อง มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้) พ.ศ.2560
......................................................................................................
ที่ ศธ 0569.01(1).01/ว138      วันที่ 17 กรกฏาคม 2560
เรื่อง แจ้งประกาศฯ กำหนดจำนวนวันลาหรือมาทำงานสายใช้ประกอบการพิจาณาเลื่อนเงินเดือน หรือค่าตอบแทน
......................................................................................................

ที่ ศธ 6594(3)/ว852               วันที่ 18 มิถุนายน 2561
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม
.....................................................................................................................
ที่
CMHO.055/2561 (sale)   วันที่ 1 มิถุนายน 2561
เรื่อง เรียนเชิญเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โชคชัย รังสิตปากช่อง
.....................................................................................................................