คำสั่งที่ 1/2561                            วันที่ 24 ตุลาคม 2561
เรื่อง
แต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
.....................................................................................................
คำสั่งท
ี่ 2/2561                            วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง
แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
.....................................................................................................
ที่
ศพบ 1459/ว 621                     วันที่ 3 กันยายน 2561
เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

.....................................................................................................
แผนกลยุทธ์ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564
สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

.....................................................................................................
ที่ ศธ 0569.01(1).02/ว1085      วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
เรื่อง เสนอรายชื่อแต่งตั้ง "หัวหน้างาน" แบบฟอร์มแก้ไข
.....................................................................................................
ที่ ศธ 0569.01(1).01/ว974      วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
เรื่อง แจ้งประกาศฯ กำหนดจำนวนวันลาหรือมาทำงานสาย ฉบับที่ 2
(แก้ไขเพิ่มเติม)

......................................................................................................
ที่ ศธ 0569.01(1).01/ว927      วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการ ของบุคลากรสานสนับสนุน
.....................................................................................................

ที่ ศธ 0569.01(1).01/ว644      วันที่ 21 มีนาคม 2561
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2561
.....................................................................................................
ที่ ศธ 0569.01(1).01/ว583      วันที่ 13 มีนาคม 2561
เรื่อง แจ้งให้ดำเนินการประเมินฯ ของพนักงานราชการ รอบการประเมินครั้งที่ 1/2561 และ 2/2561
.....................................................................................................
ที่ ศธ 0569.01(1).01/ว495      วันที่ 2 มีนาคม 2561
เรื่อง แจ้งให้ดำเนินการประเมินฯ รอบที่ 1/2561 และการทำข้อตกลงเพื่อประเมินฯ รอบที่ 2/2561
.....................................................................................................
ที่ ศธ 0569.01(1).01/ว140      วันที่ 7 กรกฏาคม 2560
เรื่อง มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้) พ.ศ.2560
......................................................................................................
ที่ ศธ 0569.01(1).01/ว138      วันที่ 17 กรกฏาคม 2560
เรื่อง แจ้งประกาศฯ กำหนดจำนวนวันลาหรือมาทำงานสายใช้ประกอบการพิจาณาเลื่อนเงินเดือน หรือค่าตอบแทน
......................................................................................................

ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั่งพระราชพิธีบรมราชพิเษก จากผู้ว่าราชการจังหวัด
..............................................................................................................
ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั่งพระราชพิธีบรมราชพิเษก จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
..............................................................................................................
เอกสารประกอบการบรรยาย คุณภาพบริการ และการบริการที่เป็นเลิศ
(Service Quality and Excellence)

..............................................................................................................
ที่
ชย 0017.3/ว 1762            วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ลงนามและชนิดหนังสือในการเสนอเรื่อง เพื่อนำมากราบบังคมทูลพระกรุณา
..............................................................................................................
ที่
ศธ 0508/ว1110                 วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
เรื่อง แจ้งบริษัทนานมีบุ๊คส์
..............................................................................................................
ที่
ศธ 0508/ว1122                 วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุม 3 กรกฎาคม 61
..............................................................................................................
ที่
ศ.พ.ด.370/2561                วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี "ช่วยน้องให้ปลอดภัย"..............................................................................................................
ที่
ส.น.ญ.(จ) 004/2561          วันที่ 18 มิถุนายน 2561
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความรู้
ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

..............................................................................................................
ที่
นร 0505/ว322                    วันที่ 29 มิถุนายน 2561
เรื่อง ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี
..............................................................................................................
ที่
ศธ 6594(3)/ว852               วันที่ 18 มิถุนายน 2561
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม
..............................................................................................................
ที่
CMHO.055/2561 (sale)   วันที่ 1 มิถุนายน 2561
เรื่อง เรียนเชิญเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โชคชัย รังสิตปากช่อง
..............................................................................................................