การสรรหาสภาคณาจารย์และข้าราชการ

1. ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคราจารย์และข้าราชการ
เรื่อง ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2561
2. ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคราจารย์และข้าราชการ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ
3. ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคราจารย์และข้าราชการ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงสมัครเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ
4. ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคราจารย์และข้าราชการ
เรื่อง ขอแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงสมัครเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ
5. ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคราจารย์และข้าราชการ
เรื่อง รายชื่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสถาคณาจารย์และข่าราชการ