4 | | | | | | | | | รักษาราชการประจำวัน | | | | | | | | 3


12-14 กันยายน 2561

ตารางปฏิบัติราชการประจำเดือน
ทำเนียบอธิการบดี

3| | | นางอรุณี   ปราบพยัคฆ์ | | |4
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง