ทำเนียบอธิการบดี

3| | | นางอรุณี   ปราบพยัคฆ์ | | |4
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง