4 | | | | | | | | | รักษาราชการประจำวัน | | | | | | | | 3


16 กรกฎาคม 2561

ตารางปฏิบัติราชการประจำเดือน
ทำเนียบอธิการบดี

3| | | นางอรุณี   ปราบพยัคฆ์ | | |4
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง