การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยถูมิ

1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาคุณสมบัติของผู้ดำรงค์ตำแหน่งอธิการบดี
2.ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
3.คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี