การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยถูมิ

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาคุณสมบัติของผู้ดำรงค์ตำแหน่งอธิการบดี
2. ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
3. คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาคุณสมบัติของผู้ดำรงค์ตำแหน่งอธิการบดี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
5. ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การสรรหา หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติและมีคุณลักษณะเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
6. แบบ-คสอ.01
7. แบบ-คสอ.02