การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยถูมิ

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาคุณสมบัติของผู้ดำรงค์ตำแหน่งอธิการบดี
2. ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
3. คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาคุณสมบัติของผู้ดำรงค์ตำแหน่งอธิการบดี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
5. ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การสรรหา หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติและมีคุณลักษณะเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
6. แบบ-คสอ.01
7. แบบ-คสอ.02
8. ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ฉบับที่ 2) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแสดงวิสัยทัศน์
9. แบบแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อมูลของผู้สมัครและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
10. กำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ และการสัมภาษณ์ ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
11. แก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่การแสดงวิสัยทัศน์ ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
12. ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ฉบับ 3) เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ