การสรรหานายกสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยถูมิ

1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2560