การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยถูมิ

1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2561