การสรรหาคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยถูมิ

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2561
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิมยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
3. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี ฉบับที่ 1 เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และกำหนดการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. แบบประวัติและผลงานผู้เข้ารับการสรรหา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
5. ใบสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
6. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี ฉบับที่ 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหา และขั้นตอนการเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะครุศาตร์ และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
7. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี ฉบับที่ 3 เรื่อง การนำเสนอวิสัยทัศน์และตอบคำถาม