การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
1. คำสั่ง เรื่อง คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ.2561
2.

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือ หรือหน้างานส่วนราชการ หรือ หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม

3. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และกำหนดการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
4. ใบสมัครเข้ารับการสรรหา ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ .pdf / Word
5.

ใบสมัครเข้ารับการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ .pdf / Word

6. ประกาศ เรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
7. ประกาศ เรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
8. ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
9. ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ