สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

1.
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
2.

ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ

3.

แบบประวัติและผลงานผู้เข้ารับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

4.
บัตรลงคะแนนเลือก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
5. ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยกลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2561