ดาวโหลด

เอกสารงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 1. คำขอเอกสาร/ข้อมูล
 2. การลาทั่วไป
 3. การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 4. การประเมินทดลองงาน
 5. การประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือน
 6. การประเมินต่อสัญญาจ้าง
 7. การลาศึกษาต่อ
 8. แบบฟอร์มอื่นๆ

เอกสารการเงิน

เอกสารงานพัสดุ

 • ใบขอซื้อ-ขอจ้าง Click…
 • ใบเสนอราคา Click…
 • ใบยืมพัสดุ Click…
 • แบบตรวจครุภัณฑ์ก่อนจ้างซ่อม Click…
 • แบบบัญชีรายการทรัพย์สิน Click…
 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเพื่อขึ้นทะบียนครูภัณฑ์ Circk…