ประวัติและความเป็นมา

1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา

           โครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏชัยภูมิ  ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการ เมื่อปี พ.ศ. 2540      โดยได้อาศัยสถาบันราชภัฏนครราชสีมา  เป็นสถาบันพี่เลี้ยงเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงกาต่อมาได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นหน่วยงานทางการศึกษา ชื่อ สถาบันราชภัฏชัยภูมิ ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้ง “สถาบัน”  เมื่อ  12  กรกฎาคม  2541  ซึ่งขณะแรกเริ่มจัดตั้งโครงการนั้น  สถาบันได้จัดแบ่งส่วนราชการของโครงการเป็นฝ่ายต่างๆ   

           เมื่อวันที่  10  มิถุนายน  2547  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และในวันที่  14  มิถุนายน 2547  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาอันมีผลให้สถาบันราชภัฏชัยภูมิได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  และมีสภาพเป็นนิติบุคคลโดยสมบูรณ์  ซึ่งสามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นอิสระของตนเอง มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น  2  ส่วน คือ คณะต่างๆ  และสำนักงานอธิการบดี ซึ่งกองกลาง ก็เป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานอธิการบดี  โดยมี นางอรุณี  ปราบพยัคฆ์  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลางในปัจจุบัน

2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

ปรัชญา

พัฒนางานบริการ  ประสานความร่วมมือ  ยึดถือความถูกต้อง

วิสัยทัศน์

กองกลางให้บริการและประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดความพึงพอใจ

พันธกิจ

1.  ประสานงานและอำนวยความสะดวกระหว่างหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

          2.  บริหารจัดการให้มีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับบุคคลภายในและภายนอก

          3.  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมในด้านงานบริการ

          4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ

วัตถุประสงค์

         1.  เพื่อเป็นศูนย์กลางบริการประสานงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

          2.  เพื่อปฏิบัติงานให้สนองนโยบายต่อข้อบังคับ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

          3.  เพื่อจัดระบบและให้บริการการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

          4.  เพื่อให้การปฏิบัติงานของ  กองกลางมีประสิทธิภาพและมีความถูกต้องโดยใช้

หลักธรรมาภิบาล

           5.  เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมในการให้บริการแก่  ผู้บริหาร  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่  นักศึกษาและบุคคลภายนอก