สถิติและข้อมูล (ข้อมูล ณ ปี 2564)

359 คน

คณะ สำนัก สถาบัน กอง

198 คน

บุคลากรสายวิชาการ

161 คน

บุคลากรสายสนับสนุน

4,200 คน

นักศึกษาปัจจุบัน