โทรศัพท์

044-815111

อีเมล์

officer@cpru.ac.th

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30

กำลังแสดง: 1 - 10 of 13 ผลลัพธ์
CPRU NEWS NoGiftPolicy

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy NO GIFT POLICY

CPRU NEWS

14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 9.30 น. นางอรุณี ปราบพยัคฆ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง นำบุคลากรในสังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุม CPRU Hall มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี .

CPRU NEWS ภาพกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 52 “ภูพานเกมส์” ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2566

การแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 52 “ภูพานเกมส์” ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร การแข่งขันกีฬาครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพอันดีระหว่างชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 11 แห่ง แข่งกีฬารวม 16 ประเภท โดยมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
CPRU NEWS ภาพกิจกรรม

นางอรุณี ปราบพยัคฆ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (THE SET Foundation) ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นางอรุณี ปราบพยัคฆ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (THE SET Foundation) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานในพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนักศึกษาที่ได้รับทุน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (THE SET Foundation) ที่ได้เดินทางมาเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่เรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ณ ห้องประชุมสระหงส์ 3 ชั้น1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ จำนวน 140 ทุน มูลค่ารวม 700,000 บาท ซึ่งนับได้ว่าเป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่ามูลค่ารวมสูงสุดที่มหาวิทยาลัยเคยได้รับ .

CPRU NEWS ภาพกิจกรรม

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

เมื่อ วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 น. นางอรุณี ปราบพยัคฆ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง
พร้อมด้วยหัวหน้างานในสังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาามแก่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ณ ห้องประชุมสภาชั้น 5 อาคารเรียนรวม 9 ชั้นโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ณัฐดนัย แก้วโพนงาม ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ในการประสานงาน

CPRU NEWS ภาพกิจกรรม

11 ตุลาคม 2566 ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. นางอรุณี ปราบพยัคฆ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลางพร้อมบุคลากรสังกัดกองกลาง เข้าร่วมประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานและมอบนโยบาย จุดเน้นการบริหารงาน ของมหาวิทยาลัย ในเรื่องต่างๆ และรองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ โชควรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาได้ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2566-2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567) การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การบริหารงานต่าง ๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยมี อาจารย์ ดร.จีราภรณ์ จันทร์เขียน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา ประกันคุณภาพการศึกษาและชุมชนสัมพันธ์, อาจารย์สุภาพร ถีสูงเนิน, อาจารย์ธานี ถังทอง, อาจารย์ ดร.ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดีและอาจารย์สุรวุฒิ สุดหา ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสระหงส์ 1 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.

CPRU NEWS ภาพกิจกรรม

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ประชุมเตรียมความพร้อมประเพณี บุญกฐินมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปี 2566 และการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 52

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น. นางอรุณี ปราบพยัคฆ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง เข้าประชุมเตรียมความพร้อมประเพณี บุญกฐินมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปี 2566 และการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 52 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ โชควรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา เป็นประธานในการประชุมฯ อาจารย์ ดร.จีราภรณ์ จันทร์เขียน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม, อาจารย์สุภาพร ถีสูงเนิน, อาจารย์ธานี ถังทอง, อาจารย์ ดร.ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดีและอาจารย์สุรวุฒิ สุดหา ผู้ช่วยอธิการบดี, รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สีพาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อภินันท์ธนากร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ,  พร้อมด้วยหัวหน้างานและตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น

CPRU NEWS ภาพกิจกรรม

6 ตุลาคม 2566 ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการลาการไปราชการและการเสนองานเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณา

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น. อาจารย์ธานี ถังทอง ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการลาการไปราชการและการเสนองานเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณา ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Solverwp- WordPress Theme and Plugin