โทรศัพท์

044-815111

อีเมล์

officer@cpru.ac.th

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30

กำลังแสดง: 1 - 10 of 16 ผลลัพธ์
CPRU NEWS ภาพกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 52 “ภูพานเกมส์” ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2566

การแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 52 “ภูพานเกมส์” ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร การแข่งขันกีฬาครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพอันดีระหว่างชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 11 แห่ง แข่งกีฬารวม 16 ประเภท โดยมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
CPRU NEWS ภาพกิจกรรม

นางอรุณี ปราบพยัคฆ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (THE SET Foundation) ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นางอรุณี ปราบพยัคฆ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (THE SET Foundation) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานในพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนักศึกษาที่ได้รับทุน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (THE SET Foundation) ที่ได้เดินทางมาเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่เรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ณ ห้องประชุมสระหงส์ 3 ชั้น1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ จำนวน 140 ทุน มูลค่ารวม 700,000 บาท ซึ่งนับได้ว่าเป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่ามูลค่ารวมสูงสุดที่มหาวิทยาลัยเคยได้รับ .

CPRU NEWS ภาพกิจกรรม

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

เมื่อ วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 น. นางอรุณี ปราบพยัคฆ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง
พร้อมด้วยหัวหน้างานในสังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาามแก่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ณ ห้องประชุมสภาชั้น 5 อาคารเรียนรวม 9 ชั้นโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ณัฐดนัย แก้วโพนงาม ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ในการประสานงาน

ภาพกิจกรรม

12 ตุลาคม 2566 กิจกรรมวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. นางอรุณี ปราบพยัคฆ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง เป็นผู้แทนวางพวงมาลาเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร เนื่องในกิจกรรมวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร 13 ตุลาคม 2566  โดยมีบุคลากรในสังกัดกองกลางเข้าร่วมน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมกับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ณ CPRU HALL มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ .

CPRU NEWS ภาพกิจกรรม

11 ตุลาคม 2566 ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. นางอรุณี ปราบพยัคฆ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลางพร้อมบุคลากรสังกัดกองกลาง เข้าร่วมประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานและมอบนโยบาย จุดเน้นการบริหารงาน ของมหาวิทยาลัย ในเรื่องต่างๆ และรองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ โชควรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาได้ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2566-2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567) การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การบริหารงานต่าง ๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยมี อาจารย์ ดร.จีราภรณ์ จันทร์เขียน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา ประกันคุณภาพการศึกษาและชุมชนสัมพันธ์, อาจารย์สุภาพร ถีสูงเนิน, อาจารย์ธานี ถังทอง, อาจารย์ ดร.ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดีและอาจารย์สุรวุฒิ สุดหา ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสระหงส์ 1 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.

CPRU NEWS ภาพกิจกรรม

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ประชุมเตรียมความพร้อมประเพณี บุญกฐินมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปี 2566 และการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 52

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น. นางอรุณี ปราบพยัคฆ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง เข้าประชุมเตรียมความพร้อมประเพณี บุญกฐินมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปี 2566 และการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 52 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ โชควรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา เป็นประธานในการประชุมฯ อาจารย์ ดร.จีราภรณ์ จันทร์เขียน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม, อาจารย์สุภาพร ถีสูงเนิน, อาจารย์ธานี ถังทอง, อาจารย์ ดร.ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดีและอาจารย์สุรวุฒิ สุดหา ผู้ช่วยอธิการบดี, รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สีพาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อภินันท์ธนากร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ,  พร้อมด้วยหัวหน้างานและตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น

CPRU NEWS ภาพกิจกรรม

6 ตุลาคม 2566 ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการลาการไปราชการและการเสนองานเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณา

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น. อาจารย์ธานี ถังทอง ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการลาการไปราชการและการเสนองานเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณา ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

CPRU NEWS ภาพกิจกรรม

ประชุมรับมอบนโยบายจากผู้ช่วยอธิการบดี

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 อาจารย์ ดร.ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ได้ประชุมมอบนโนบายแนวทางการปฏิบัติงานโดยมี นางอรุณี ปราบพยัคฆ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานนิติการ งานทรัพย์สินรายได้และสวัสดิการ งานพิธีการและศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโนบายแนวทางการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ภาพกิจกรรม

มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

วันที่ 28 กันยายน 266 นางอรุณี ปราบพยัคฆ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมบุคลากรสังกัดกองกลาง
มอบของที่ระลึกแด่ นายสุรักษ์ จํานงค์ธรรม ผู้เกษียณอายุราชการ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2566

CPRU NEWS ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2566

25 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ โชควรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา
ประธานการประชุม คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2566
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น
พร้อมด้วยกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ทำหน้าที่สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยและงานบริหารทรัพยากรบุคคลและการบริหารอัตรากำลัง
กำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin