โทรศัพท์

044-815111

อีเมล์

officer@cpru.ac.th

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30

ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา

โครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏชัยภูมิ ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการ เมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยได้อาศัยสถาบันราชภัฏนครราชสีมา เป็นสถาบันพี่เลี้ยงเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงกาต่อมาได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นหน่วยงานทางการศึกษา ชื่อ สถาบันราชภัฏชัยภูมิ ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้ง “สถาบัน” เมื่อ 12 กรกฎาคม 2541 ซึ่งขณะแรกเริ่มจัดตั้งโครงการนั้น สถาบันได้จัดแบ่งส่วนราชการของโครงการเป็นฝ่ายต่างๆ

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาอันมีผลให้สถาบันราชภัฏชัยภูมิได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และมีสภาพเป็นนิติบุคคลโดยสมบูรณ์ ซึ่งสามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นอิสระของตนเอง มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ส่วน คือ คณะต่างๆ และสำนักงานอธิการบดี ซึ่งกองกลาง ก็เป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานอธิการบดี โดยมี นางอรุณี ปราบพยัคฆ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลางในปัจจุบัน

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

ปรัชญา

พัฒนางานบริการ ประสานความร่วมมือ ยึดถือความถูกต้อง

วิสัยทัศน์

กองกลางให้บริการและประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดความพึงพอใจ

พันธกิจ

1. ประสานงานและอำนวยความสะดวกระหว่างหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

2. บริหารจัดการให้มีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับบุคคลภายในและภายนอก

3. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมในด้านงานบริการ

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางบริการประสานงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

2. เพื่อปฏิบัติงานให้สนองนโยบายต่อข้อบังคับ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

3. เพื่อจัดระบบและให้บริการการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

4. เพื่อให้การปฏิบัติงานของ กองกลางมีประสิทธิภาพและมีความถูกต้องโดยใช้

หลักธรรมาภิบาล

5. เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมในการให้บริการแก่ ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ นักศึกษาและบุคคลภายนอก

Solverwp- WordPress Theme and Plugin