โทรศัพท์

044-815111

อีเมล์

officer@cpru.ac.th

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30

กำลังแสดง: 1 - 10 of 22 ผลลัพธ์
CPRU NEWS NoGiftPolicy

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy NO GIFT POLICY

CPRU NEWS

14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 9.30 น. นางอรุณี ปราบพยัคฆ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง นำบุคลากรในสังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุม CPRU Hall มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี .

CPRU NEWS ภาพกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 52 “ภูพานเกมส์” ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2566

การแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 52 “ภูพานเกมส์” ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร การแข่งขันกีฬาครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพอันดีระหว่างชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 11 แห่ง แข่งกีฬารวม 16 ประเภท โดยมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
CPRU NEWS ภาพกิจกรรม

นางอรุณี ปราบพยัคฆ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (THE SET Foundation) ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นางอรุณี ปราบพยัคฆ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (THE SET Foundation) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานในพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนักศึกษาที่ได้รับทุน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (THE SET Foundation) ที่ได้เดินทางมาเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่เรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ณ ห้องประชุมสระหงส์ 3 ชั้น1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ จำนวน 140 ทุน มูลค่ารวม 700,000 บาท ซึ่งนับได้ว่าเป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่ามูลค่ารวมสูงสุดที่มหาวิทยาลัยเคยได้รับ .

CPRU NEWS ภาพกิจกรรม

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

เมื่อ วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 น. นางอรุณี ปราบพยัคฆ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง
พร้อมด้วยหัวหน้างานในสังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาามแก่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ณ ห้องประชุมสภาชั้น 5 อาคารเรียนรวม 9 ชั้นโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ณัฐดนัย แก้วโพนงาม ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ในการประสานงาน

ภาพกิจกรรม

12 ตุลาคม 2566 กิจกรรมวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. นางอรุณี ปราบพยัคฆ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง เป็นผู้แทนวางพวงมาลาเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร เนื่องในกิจกรรมวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร 13 ตุลาคม 2566  โดยมีบุคลากรในสังกัดกองกลางเข้าร่วมน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมกับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ณ CPRU HALL มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ .

Solverwp- WordPress Theme and Plugin