โทรศัพท์

044-815111

อีเมล์

officer@cpru.ac.th

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30

นางอรุณี ปราบพยัคฆ์

นางอรุณี ปราบพยัคฆ์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง

งานบริหารทั่วไป

นางสาวชานิภา สุรนิวงศ์

นางสาวชานิภา สุรนิวงศ์

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
basketball.cpru@gmail.com
นางสาวณัฐติกาจน์ ชูเดช

นางสาวณัฐติกาจน์ ชูเดช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
nuttikan@cpru.ac.th
นางสาวสถาพร ฐานวิเศษ

นางสาวสถาพร ฐานวิเศษ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
sathaporn2525.03@gmail.com
นางสาวจารุณี  ศรีเมือง

นางสาวจารุณี ศรีเมือง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายสุนทร คัชกรณ์

นายสุนทร คัชกรณ์

นักวิชาการศึกษา
sunthorncat@gmail.com
นายเมธี ทะนสุข

นายเมธี ทะนสุข

นักวิชาการศึกษา
metee@cpru.ac.th
นายอนุสรณ์ สิงหราช

นายอนุสรณ์ สิงหราช

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
domeeno1@gmail.com
นางศริญญา จินดามาตย์

นางศริญญา จินดามาตย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวพิจิตรา เคนจัตุรัส

นางสาวพิจิตรา เคนจัตุรัส

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
pijitra.ka@cpru.ac.th
นางสาวรุ่งทิวา ประทุมมาลย์

นางสาวรุ่งทิวา ประทุมมาลย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
codekhuan@gmail.com
นางสาวบุญธิดา นามปากดี

นางสาวบุญธิดา นามปากดี

นักวิเทศศึกษา
youngkiku9999@gmail.com
นางสาวมะลิ ไพศาลธรรม

นางสาวมะลิ ไพศาลธรรม

นางสาวมะลิ ไพศาลธรรม
mali_tar@hotmail.com
นางสาวจิรัชฌา  ทรายงาม

นางสาวจิรัชฌา ทรายงาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
chiratxcha@gmail.com

Solverwp- WordPress Theme and Plugin