โทรศัพท์

044-815111

อีเมล์

officer@cpru.ac.th

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30

การแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 52 “ภูพานเกมส์” ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร การแข่งขันกีฬาครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพอันดีระหว่างชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 11 แห่ง แข่งกีฬารวม 16 ประเภท โดยมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

Solverwp- WordPress Theme and Plugin