โทรศัพท์

044-815111

อีเมล์

officer@cpru.ac.th

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30

เมื่อ วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 น. นางอรุณี ปราบพยัคฆ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง
พร้อมด้วยหัวหน้างานในสังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาามแก่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ณ ห้องประชุมสภาชั้น 5 อาคารเรียนรวม 9 ชั้นโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ณัฐดนัย แก้วโพนงาม ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ในการประสานงาน

Solverwp- WordPress Theme and Plugin