โทรศัพท์

044-815111

อีเมล์

officer@cpru.ac.th

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันว่า
“เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยจะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ป้องกันการทุจริต และปฏิบัติตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) รวมถึงการสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง โดยผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งกำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง อย่างเคร่งครัด
#NoGiftPolicy

Solverwp- WordPress Theme and Plugin