โทรศัพท์

044-815111

อีเมล์

officer@cpru.ac.th

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30

วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. นางอรุณี ปราบพยัคฆ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลางพร้อมบุคลากรสังกัดกองกลาง เข้าร่วมประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานและมอบนโยบาย จุดเน้นการบริหารงาน ของมหาวิทยาลัย ในเรื่องต่างๆ และรองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ โชควรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาได้ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2566-2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567) การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การบริหารงานต่าง ๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยมี อาจารย์ ดร.จีราภรณ์ จันทร์เขียน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา ประกันคุณภาพการศึกษาและชุมชนสัมพันธ์, อาจารย์สุภาพร ถีสูงเนิน, อาจารย์ธานี ถังทอง, อาจารย์ ดร.ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดีและอาจารย์สุรวุฒิ สุดหา ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสระหงส์ 1 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin