โทรศัพท์

044-815111

อีเมล์

officer@cpru.ac.th

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น. นางอรุณี ปราบพยัคฆ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง เข้าประชุมเตรียมความพร้อมประเพณี บุญกฐินมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปี 2566 และการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 52 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ โชควรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา เป็นประธานในการประชุมฯ อาจารย์ ดร.จีราภรณ์ จันทร์เขียน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม, อาจารย์สุภาพร ถีสูงเนิน, อาจารย์ธานี ถังทอง, อาจารย์ ดร.ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดีและอาจารย์สุรวุฒิ สุดหา ผู้ช่วยอธิการบดี, รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สีพาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อภินันท์ธนากร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ,  พร้อมด้วยหัวหน้างานและตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น

Solverwp- WordPress Theme and Plugin